Договір публічної оферти

Фізична особа-підприємець Шамаєва Анна Василівна (далі – “Виконавець”), яка зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (надалі – “Договір”) на нижчезазначених умовах:

1.2. Цей документ є публічною офертою згідно з ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.

1.3. Акцептом цього Договору-оферти є оплата Замовником обраної послуги.

1.4. Здійснюючи дії щодо акцепту цього публічного Договору-оферти, Замовник підтверджує свою правомірність, повноваження, дієздатність, досягнення віку 18 років, а також законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем.

1.5. Здійснюючи дії щодо акцепту цього Договору-оферти, Замовник надає згоду на обробку (збирання, зберігання, передання третім особам) наданих ним у процесі укладення та виконання цього Договору-оферти персональних даних (імені, прізвища, по батькові, номера телефону, адреси електронної пошти) відповідно до Політики обробки персональних даних, текст якої постійно розміщений в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет за адресою https://wowzers-english.school/privacy-policy/

1.6. Здійснюючи дії щодо акцепту цього публічного Договору-оферти, Замовник підтверджує, що:

 • 1.6.1. ознайомився і згоден з усіма умовами цього Договору-оферти;
 • 1.6.2. ознайомився і згоден з усіма умовами та правилами прийому платежів системи Fondy

1.6.3. ознайомився і згоден з усіма правилами інтернет-сайту, що використовується Виконавцем для надання послуг за цим Договором-офертою

Главная

 

 1. Терміни

У цьому Договорі-оферті, якщо з його тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть зазначене нижче значення:

2.1. Навчальний курс – сукупність навчальних матеріалів, вебінарів, тренінгів і воркшопів, участь у співтоваристві, прямих ефірах, майстер-майнд сесіях, заняттях на платформі zoom, закритому чаті, з наданням зворотного зв’язку щодо навчальних матеріалів.

2.2. Навчальні матеріали – уроки, записи прямих ефірів, методичні матеріали, що використовуються Виконавцем у процесі надання послуг за цим Договором-офертою.

2.3. Урок – друковані та відео матеріали, надані з метою вивчення мови Замовником дистанційно, в процесі якого відбувається передача Замовнику знань і навичок за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет та мультимедійних систем.

2.4. Методичні матеріали – сукупність шаблонів, робочих зошитів, завдань у текстовій, графічній або будь-якій іншій формі та інші матеріали, що створюються або використовуються Виконавцем під час надання послуг за цим Договором-офертою.

2.5. Прямий ефір, майстер-майнд сесія – групове обговорення актуальних тем, тематичний виступ Виконавця або запрошених експертів, що проводиться у вебінарній кімнаті в Zoom у режимі онлайн одночасно для групи Замовників. Замовник може прослухати і (або) переглянути такий виступ як у форматі реального часу, так і за допомогою перегляду відеозапису, у разі якщо Виконавцем проводиться відеозапис.

2.6. Сайт – офіційний сайт Виконавця, включаючи всі його піддомени, розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://wowzers-english.school/

 

2.7. Платформа – автоматизована система проведення навчання в інтерактивному режимі, що використовується Виконавцем для надання послуг за цим Договором-офертою.

2.8. Усі інші терміни, що зустрічаються в тексті цього Договору-оферти, тлумачаться Сторонами згідно з чинним законодавством України та звичайними правилами тлумачення відповідних термінів, що склалися в мережі Інтернет.

 1. Предмет оферти

3.1. Виконавець зобов’язується надати обрану Замовником послугу з навчання в клубі за передплатою, а Замовник зобов’язується оплатити послуги, що надаються, відповідно до умов цього Договору-оферти.

3.2. За цим Договором-офертою Замовнику відкривається доступ до матеріалів клубу, що надаються Виконавцем за передплатою. – Замовник отримує доступ до Навчальних матеріалів і Занять того Курсу, навчання за яким проводиться в період оплаченої Замовником підписки на послуги Виконавця.

3.3. Повний перелік Навчальних матеріалів, доступ до яких надається Замовнику за цим Договором-офертою, їх найменуванням, складом, строками надання та вартістю послуг зазначено на Сайті.

 1. Порядок надання послуг

4.1. Виконавець надає послуги виключно дистанційно – через мережу Інтернет;

4.2. Послуги можуть бути надані Виконавцем як особисто, так і із залученням третіх осіб. Необхідність залучення третіх осіб та їх кандидатури визначаються Виконавцем на власний розсуд.

4.3. Послуга надається одночасно кільком Замовникам. Виконавець надає Навчальні матеріали та Заняття “як є” і не гарантує відповідність їхнього змісту очікуванням Замовника.

4.4. Строк (період) надання послуги обчислюється календарними днями та обирається Замовником із запропонованих Виконавцем на Сайті під час оплати послуги; Доступ до вебінарів, практичних занять та матеріалів курсу надається Замовнику на оплачений ним період;

4.5. Для отримання доступу до послуги Замовнику необхідно здійснити оплату на платіжній сторінці Виконавця, розміщеній у Мережі Інтернет за адресою https://wowzers-english.school/

4.6. Протягом 24 годин з моменту оплати Виконавець надає Замовнику доступ до розділу сайту, де розміщені Навчальні матеріали.

4.7. Протягом 24 годин з моменту оплати Виконавець додає Замовника в закритий груповий чат Замовників, розміщений в онлайн-сервісі https://telegram.org/..

У чаті Замовник має можливість ставити Виконавцю запитання за темою Навчального курсу.

4.8. Для отримання доступу до Навчальних матеріалів Замовнику необхідно перейти за вказаним в п. 4.5. цього Договору-оферти посиланням і пройти реєстрацію на Платформі, створивши свій особистий кабінет, або авторизуватися на Платформі та зайти в уже наявний особистий кабінет.

4.9. Першим днем надання послуги є день направлення Виконавцем електронного повідомлення з посиланням на розділ Сайту, де розміщені Навчальні матеріали (п. 4.6. цього Договору-оферти), останнім днем надання послуги є останній день оплаченого Замовником періоду надання послуги. У день закінчення надання послуги доступ до розділу сайту, де розміщені Навчальні матеріали (п. 4.7. цього Договору-оферти) для Замовника закривається.

4.10. Теми Навчальних матеріалів у клубі визначає Виконавець.

4.11. Оплачуючи послугу, що надається за цим Договором, Клієнт отримує доступ до:

4.11.1. Практичних занять

4.11.2. Спільноти

4.11.3. Тренінгів і воркшопів

4.11.4 Записів майстер-майнд сесій і прямих ефірів

4.12. Приймання наданих послуг не вимагає підписання Акта приймання-передачі.

Надана послуга вважається прийнятою Замовником без зауважень до якості та кількості у разі, якщо протягом трьох календарних днів з моменту закінчення надання послуги Виконавець не отримає мотивовану претензію Замовника.

 1. Права та обов’язки Сторін

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Отримувати обрані та оплачені послуги відповідно до умов цього Договору-оферти.

5.1.2. Приймати рішення щодо необхідності вчинення тих чи інших дій, рекомендованих Виконавцем у межах надання послуг за цим Договором-офертою.

5.2. Замовник не має права:

5.2.1. Обходити технічні обмеження, встановлені на Сайті.

5.2.2. Вивчати технологію, декомпілювати або дизасемблювати Сайт, Інтелектуальну власність, будь-які матеріали, до яких Клієнт отримав доступ у зв’язку з виконанням цього Договору оферти;

5.2.3. Створювати копії Сайту, Навчальних матеріалів і будь-яких матеріалів, доступ до яких отримує Замовник у зв’язку з виконанням цього Договору-оферти, а також копіювати їх зовнішнє оформлення (дизайн).

5.2.4. Змінювати Сайт, вчиняти дії, спрямовані на зміну функціонування та працездатності Сайту.

5.2.5. Надавати третім особам доступ до свого особистого кабінету на сайті, Навчальних матеріалів, що надаються Виконавцем за цим Договором-офертою, Вебінарів, які проводяться Виконавцем за цим Договором-офертою, групового чату, доступ до якого отримує Замовник у зв’язку з виконанням цього Договору-оферти, за відсутності прямої письмової згоди на такий доступ з боку Виконавця.

5.2.6. Створювати похідні та аналогічні Навчальні курси, розповсюджувати, передавати третім особам або в інший спосіб використовувати частково або повністю матеріали та зміст Сайту, Навчальних матеріалів.

5.2.7. Продавати, відступати право вимоги до Виконавця.

5.3. Замовник зобов’язаний:

5.3.1. Своєчасно і самостійно вивчати Навчальні матеріали, виконувати завдання (у разі їх наявності в Навчальних матеріалах), знайомитися з інформацією про проведені Вебінари, брати участь в організованих Виконавцем Вебінарах і Практичних Заняттях.

5.3.2. Дотримуватися розкладу навчання та рекомендацій Виконавця щодо навчання з урахуванням п. п. 5.1.2. цього Договору-оферти;

5.3.3. Відвідувати онлайн зустрічі, що проводяться в період надання послуги особисто;

5.3.4. Своєчасно надавати звіт про виконання завдань у повному обсязі та за формою, встановленою Виконавцем за допомогою Платформи.

5.3.5. Спілкуватися з Виконавцем та іншими особами в процесі виконання цього Договору-оферти коректно і цензурно, дотримуючись Правил спілкування, передбачених Додатком No 2 до цього Договору-оферти.

5.3.6. Звернутися до Служби турботи, надіславши електронного листа за адресою: wowzersclub@gmail.com за наявності запитань, пов’язаних з інформацією про послуги, що надаються за цим Договором-офертою. Відсутність звернень Замовника свідчить про те, що Замовник ознайомлений з необхідною і достатньою для нього інформацією про послуги, що надаються за цим Договором-офертою.

5.3.7. Для отримання послуг самостійно налаштувати та забезпечити безперебійну роботу програмного забезпечення, апаратної частини та Інтернет-каналу свого персонального комп’ютера таким чином, щоб мати можливість безперешкодно користуватися сервісом zoom.us, який використовується під час надання послуг.

5.3.8. Систематично перевіряти зазначену під час реєстрації на Сайті електронну пошту, у тому числі папку “Спам” на предмет отримання повідомлень від Виконавця. У разі, коли надіслане Виконавцем повідомлення потрапляє до папки “Спам”, воно вважається отриманим Замовником незалежно від того, чи прочитав його Замовник.

5.4. Замовник гарантує:

5.4.1. Надання Виконавцю повних і достовірних даних при заповненні реєстраційної форми на Сайті. У разі, коли Замовником зазначено недостовірні або неповні дані, Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за надання будь-якої інформації за помилково зазначеними даними не Замовнику, а третім особам, навіть якщо в них міститься частина персональних даних Замовника.

5.4.2. Програмне забезпечення і техніка (персональний комп’ютер), які він використовує для навчання, відповідають таким технічним вимогам: Процесор із частотою роботи від 1.5 ГГц, Пам’ять ОЗП об’ємом щонайменше 4 Гб, Жорсткий диск об’ємом щонайменше 128 Гб, Монітор від 10 дюймів із роздільною здатністю від 1440*900 точок (пікселів), ОС Windows 7+ або Mac OS X від 10.7+, Браузер Google Chrome останньої версії.

5.5. Виконавець має право:

5.5.1. У разі надання Замовником недостовірної інформації під час реєстрації на Сайті, Виконавець має право не приступати до надання послуг або призупинити надання послуг.

5.5.2. У разі порушення Замовником п. 5.3.5. цього Договору-оферти, Виконавець має право видалити Замовника з онлайн-зустрічі, з групового чату, з розділу сайту, де розміщуються Навчальні матеріали, розірвати цей Договір-оферту в односторонньому порядку відповідно до умов цього Договору-оферти.

5.6. Виконавець зобов’язаний:

5.6.1. Надавати оплачені Замовником послуги належним чином і в повному обсязі відповідно до умов цього Договору-оферти.

5.7. Виконавець не гарантує відповідності змісту послуг, що надаються за цим Договором-офертою, очікуванням Замовника.

 1. Відповідальність

6.1. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг Замовнику з причин, пов’язаних із порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника, а також з будь-яких інших причин, що перешкоджають отриманню Замовником послуг, які виникли з вини Замовника.

6.2. Усю відповідальність за незаконне використання інформації, доступ до якої отримує Замовник у зв’язку з виконанням цього Договору-оферти, несе Замовник.

6.3. Замовник зобов’язується не надавати свої автентифікаційні дані для доступу до особистого кабінету сайту третім особам для їхнього доступу до Навчальних матеріалів, а також не надавати в інші способи доступ до Навчальних матеріалів третім особам (зокрема не оприлюднювати, не поширювати Навчальні матеріали). У разі виявлення факту доступу третіх осіб до Навчальних матеріалів з вини Замовника на вимогу Виконавця, що надсилається на адресу електронної пошти, зазначеної Замовником під час реєстрації на Сайті, Замовник зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 250 000 (двохсот п’ятдесяти тисяч) гривень. Розмір штрафу обумовлений ступенем можливої або заподіяної шкоди правам і законним інтересам Виконавця, який багаторазово перевищує вартість послуг, оплачених Замовником за цим Договором-офертою. Вимога Виконавця про виплату штрафу підлягає негайному задоволенню в добровільному, досудовому порядку. У разі відмови або незадоволення вимоги про виплату штрафу Замовником, Виконавець має право негайно звернутися до суду для захисту порушеного права, без дотримання досудового претензійного порядку врегулювання спору.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за дії банків, електронних платіжних систем, що забезпечують оплату та повернення грошових коштів під час укладення, виконання та розірвання цього Договору-оферти.

 1. Вартість і порядок оплати послуг, що надаються

7.1. Вартість Послуг визначається Виконавцем в односторонньому порядку в долларах США.

7.2. Послуга, що надається за цим Договором-офертою, оплачується в безготівковий спосіб у порядку 100% передоплати.

7.3. Оплата здійснюється за допомогою електронних систем платежів за правилами відповідних електронних систем платежів і процесингових компаній. Моментом оплати вважається момент позитивного результату авторизації платежу в обраній системі платежів.

7.4. Виконавець має право встановлювати різні знижки на вартість послуг, що надаються.

7.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ціни на послуги, що надаються, інформація про які розміщується на сайті Виконавця в мережі Інтернет. Датою набрання чинності новими цінами та умовами оплати вважається дата їх розміщення на сайті Виконавця.

7.6. Замовник розуміє та погоджується з тим, що у разі, якщо з моменту реєстрації Замовника на Сайті Виконавця до моменту фактичної оплати Замовником обраної ним послуги вартість відповідної послуги було збільшено Виконавцем та інформацію про це опубліковано на Сайті Виконавця, то Замовник зобов’язується оплатити нову вартість послуги або відмовитися від акцепту цього Договору-оферти.

 1. Порядок врегулювання спорів

8.1. Претензії Замовника щодо послуг, що надаються, приймаються Виконавцем до розгляду за допомогою електронної пошти. Усі претензії надсилаються Замовником з адреси електронної пошти, зазначеної ним під час реєстрації на Сайті, на адресу електронної пошти Виконавця: wowzersclub@gmail.com

 

8.2. Сторона, яка отримала претензію, зобов’язана дати на неї відповідь протягом десяти календарних днів з дня отримання.

8.3. Спрямовані Виконавцю претензії розглядаються в рамках чинного законодавства України.

8.4. Досудовий претензійний порядок врегулювання спору є обов’язковим для Сторін.

8.5. У разі недосягнення угоди спір передається на розгляд до суду за місцем реєстрації Виконавця.

 1. Зміна, розірвання цього Договору-оферти

9.1. Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати будь-які з умов цього Договору-оферти в будь-який час, публікуючи всі зміни на своєму сайті. Якщо опубліковані зміни для Замовника неприйнятні, то він протягом 7 днів з моменту опублікування змін повинен повідомити про це Виконавця письмово. Якщо повідомлення не надійшло, то вважається, що Замовник продовжує брати участь у договірних відносинах на нових умовах.

9.2. Сторони мають право розірвати цей Договір-оферту за взаємною згодою в будь-який момент до моменту його фактичного виконання.

9.3. Сторони дійшли згоди і встановили такі умови та порядок дострокового розірвання цього Договору-оферти у разі односторонньої відмови Замовником від його виконання: у разі, якщо Замовник бажає розірвати цей Договір-оферту, він зобов’язаний:

9.3.1. надіслати Виконавцю повідомлення про односторонню відмову у виконанні Договору з адреси електронної пошти, зазначеної ним під час реєстрації на Сайті. Цей Договір-оферта вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем Повідомлення Замовника про односторонню відмову від виконання цього Договору-оферти.

9.3.2. відшкодувати Виконавцю фактично понесені витрати, пов’язані з наданням послуг за цим Договором-офертою, у тому числі:

9.3.2.1. витрати на використане Виконавцем у процесі навчання ПЗ та оплату послуг третіх осіб;

9.3.2.2. комісії банківських, кредитних організацій та відповідних платіжних систем за здійснення повернення грошових коштів;

9.3.2.3. інші витрати, понесені Виконавцем у процесі надання послуг за цим Договором-офертою.

Конкретна сума фактичних витрат визначається Виконавцем самостійно.

9.3.3. оплатити вартість наданих на момент розірвання цього Договору-оферти послуг, що розраховується в такому порядку: вартість одного дня надання послуги дорівнює частині вартості послуги, розділеної на кількість днів надання послуги на момент отримання Виконавцем повідомлення про відмову у виконанні цього Договору-оферти.

9.4. Цей Договір-оферта може бути розірваний за ініціативою Виконавця у разі порушення Замовником п. п. 5.2., 5.3., 6.3. цього Договору-оферти;

9.5. Розірвання цього Договору-оферти з однієї з причин, зазначених у п. 9.4. цього Договору-оферти відбувається за допомогою повідомлення Замовника електронним повідомленням на адресу електронної пошти, вказану ним під час реєстрації на сайті Виконавця. Грошові кошти, сплачені Виконавцю, поверненню не підлягають і утримуються Виконавцем як штраф за неналежне виконання умов цього Договору-оферти. Цей Договір-оферта вважається розірваним з моменту направлення Виконавцем відповідного повідомлення Замовнику.

9.6. Цей Договір-оферта може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку в разі образи Виконавця, розповсюдження Замовником недостовірної інформації, інформації, що ганьбить або завдає шкоди діловій репутації Виконавця та послугам, які він надає, будь-яким способом, включно з розповсюдженням зазначеної інформації (зокрема у вигляді оприлюднення листування з Виконавцем, його працівниками чи представниками) у мережі Інтернет: у соціальних мережах, у месенджерах, за допомогою будь-якого роду розсилок і т. ін. У разі виявлення Виконавцем факту подібної поведінки Замовника, цей Договір-оферта розривається, про що Замовник повідомляється Виконавцем на адресу електронної пошти, повідомлену Замовником під час реєстрації на Сайті або під час оплати послуг. Грошові кошти, сплачені Виконавцю, поверненню не підлягають. Цей Договір-оферта вважається розірваним з дня направлення Виконавцем відповідного повідомлення Замовнику.

9.7. У момент дострокового розірвання цього Договору-оферти з будь-яких підстав доступ до Навчальних матеріалів і групового чату, наданий Виконавцем Замовнику в процесі виконання цього Договору-оферти припиняється.

9.8. У разі якщо під час розірвання цього Договору-оферти Виконавець зобов’язаний здійснити повернення грошових коштів Замовникові, Замовник зобов’язаний надати банківські реквізити, з яких здійснювалася оплата послуг. В іншому випадку, Виконавець має право не здійснювати перерахування грошових коштів до моменту надання належних банківських реквізитів. На період ненадання належних банківських реквізитів неустойка на суму повернення не нараховується.

 1. Територія та строк дії цього Договору-оферти

10.1. Цей Договір-оферта діє з дати його укладення, якою вважається дата акцепту Оферти Замовником, до дати виконання зобов’язань, прийнятих на себе за цим Договором-офертою Сторонами.

10.2. Цей Договір-оферта діє на території всіх країн світу та в інтерактивній інформаційній мережі Інтернет.

 

11 Форс-мажор.

11.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання спричинене обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: воєнними діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

11.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

11.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

11.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

11.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

 1. Прикінцеві положення

12.1. Виключні права на Сайт і будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені на Сайті, а також усі Навчальні матеріали, доступ до яких отримує Замовник при укладенні та виконанні цього Договору-оферти, належать Виконавцю (або третім особам, які надали Виконавцю право їхнього використання) і охороняються чинним Законодавством України.

12.2. Будь-яка інформація, доступ до якої отримує Замовник у зв’язку з отриманням послуг за цим Договором-офертою, не може копіюватися, передаватися третім особам, тиражуватися, поширюватися, пересилатися, публікуватися в електронній, “паперовій” чи іншій формі без додаткових угод або офіційної письмової згоди Виконавця.

12.3. Виконавець має право відступати права, переводити борги за всіма зобов’язаннями, що виникли з цього Договору-оферти. Цим Замовник дає свою згоду на відступлення прав і переведення боргу будь-яким третім особам. Про відступлення прав та/або переведення боргу, що відбулося, Виконавець інформує Замовника за допомогою надіслання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначену ним під час реєстрації на Сайті.

12.4. Електронний документообіг за адресами електронної пошти, зазначеними Виконавцем у цьому Договорі-оферті, прирівнюється Сторонами до документообігу на паперових носіях, якщо в тексті цього Договору-оферти прямо не передбачено інше.

12.5. З усіх питань, не врегульованих цим Договором-офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.6. Додатки, що є невід’ємною частиною цього Договору-оферти:

 1. Реквізити Виконавця:

ФОП ШАМАЄВА АННА ВАСИЛІВНА

ЄДРПОУ / ІПН: 3259415745

Тел: +380975252819

Розрахунковий рахунок:

 

UA903206490000026001052757024